HomeProductenWinkelwagenDealersContact
Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RaidShop en op alle met RaidShop aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door RaidShop is ingestemd.

1.5 De internetsite van RaidShop richt zich op de Nederlandstalige markt.

1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met RaidShop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 RaidShop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van RaidShop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 RaidShop is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiŽle Kopers tot het doen van een aanbod. RaidShop is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiŽle Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in ťťn van de volgende omstandigheden:
  • de potentiŽle Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
  • een offerte door de Koper is getekend en door RaidShop is ontvangen ingeval door RaidShop een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
  • de potentiŽle Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geŽigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan RaidShop via elektronische weg is verzonden en door RaidShop is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door RaidShop herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal RaidShop de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en RaidShop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van RaidShop gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. RaidShop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die RaidShop in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door RaidShop worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten en administiekosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door RaidShop.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:
  • vooruitbetaling;
  • rembours;
RaidShop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven Ä 100,- worden niet onder rembours bezorgd.

4.3 In het geval door RaidShop een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die RaidShop als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is RaidShop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft RaidShop ernaar om bestellingen die voor 16 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. RaidShop kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. RaidShop streeft ernaar vertragingen binnen ťťn werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt zijn geld terug.

Artikel 7. Tevredenheidsgarantie

7.1 De consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is.

7.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt RaidShop zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper aan RaidShop betaalde.

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met RaidShop is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor door RaidShop geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. RaidShop vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

9.2 RaidShop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van RaidShop. RaidShop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.3 Indien RaidShop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van RaidShop of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.5 De Koper is gehouden RaidShop te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen RaidShop mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9.6 Het is mogelijk dat RaidShop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. RaidShop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is RaidShop niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij RaidShop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RaidShop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 RaidShop zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

12.2 RaidShop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van RaidShop of overeenkomsten gesloten met RaidShop worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 14. Geschillenregeling en beslechting

14.1 In afwijking van artikel 13 hebben consumenten-Kopers de keus gebruik te maken het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van RaidShop of over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met RaidShop, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.org mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.

14.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen aan RaidShop schriftelijk heeft voorgelegd.

14.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan RaidShop is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

14.4 Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is RaidShop aan deze keuze gebonden. Wanneer RaidShop dat wil doen, zal de consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door RaidShop schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt RaidShop de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is RaidShop gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

14.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 15. Diversen

15.1 RaidShop is gevestigd te Seizoentuinenlaan 12, 3452 RA, Vleuten en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 52547833. Het BTW-identificatienummer is NL850494187B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan RaidShop op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.


Home | Producten | Winkelwagen | Dealers
Contact | Algemene Voorwaarden
Privacy reglement | Disclaimer

multisafepay
Accordance Systems Inc. - Official distributor

Alle genoemde merknamen zijn handelsnamen van hun respectievelijke eigenaren.
Copyright © 2003-2013 Online4You B.V. - Alle rechten voorbehouden